• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google+
  • Instagram
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Dış Ticarette Kullanılan İngilizce Terimler ve Sözcükler (A-J)
Firma Rehberi  - Turkiyeindex.net - Firma Ekle
Bu Alana Reklam Verin.
Blog Kategorileri
Blog Detayları

Dış Ticarette Kullanılan İngilizce Terimler ve Sözcükler (A-J)

Dış Ticarette Kullanılan İngilizce Terimler ve Sözcükler

A

Abolish

Yürürlükten kaldırmak

Abt (About)

Yaklaşık, hakkında

A/C Account

Hesap

Acceptance

Kabul; vadeli bir poliçenin vadesinde ödeneceğini belirtmek için borçlu tarafından poliçenin ön yüzüne konan "accepted=kabul edilmiştir" ibaresinin kaşe ve imza ile yine boçlu tarafından tasdik edilmesidir. Bu şekilde boçlu poliçe bedelini vadesinde ödeyeceğini kabul etmiş olur.

Acceptance Credit

Kabul kredisi, bir bankanın müşterisi için açmış olduğu gayrinakdi bir kredi türüdür. Müşterisinin itibarının doğrudan kabul edilmediği durumlarda banka, müşterisinin kabul ettiği poliçelere aval vermek veya doğrudan banka üzerine keşideli poliçeleri kabul etmek suretiyle poliçelerin vadesinde ödenmesini müşterisi adına üçüncü şahıslara garanti eder. Böylece müştersinin itibarı yerine bankanın itibarı geçer. Banka kredi kabülü yerine mahbirleri nezdindeki kredisini kullanarak bu muhabirlerinin kabulünü de temin edebilir.

Account Statement

Hesap esktresi

Accreditor = Principal

Amir, banka tarafında adına işlem yapan özel/tüzel kişi

Accrued Interest

Tahakkuk etmiş faiz.

Acid Test Ratio

Borç veren finans kuruluşunun borç alan hakkında yaptığı ve borç alanın cari taahhürlerini karşılama gücünü gösteren rakamsal inceleme. Formüle göre eldeki nakit, alacaklar ve pazarlanabilir menkuller toplanarak cari taahhütlere bölünür. Bire bir oran tatminkar sayılır.

Ack (OK)

Olumlu Bildirim (swift mesajlarında)

Acknowledgment of Receipt

Alındı Bildirisi

Act of Good (Force Majeure)

Yani mücbir sebep kapsamı içine giren tabii afetler (deprem, sel)

Acquittance

Mali bir yükümlülüğün son bulduğu tevsik eden belge, ibraname

Addendum = Allonge

Bir çek, poliçe, konişmento vs üzerinde ciro veya damga resmi için yer kalmadığında belgeye eklenen kağıt; ek

Additional Conditions

Ek şartlar

Additional Premium

Ek prim (sigorta terimi).

Addressee

Adresine gönderilen şahıs, gönderilen şeyin alıcısı.

Adjustment

Düzeltme (to adjust a credit/debit entry)

Administration of Assets

Menkul ve gayri menkul değerlerin yönetimi. Uzman kuruluşların şahıslar nam ve hesabına bu işi yapmaları. "Portfolio management" yani portföy (menkul değerler) yönetimi de bu anlama dahildir.

Admission To Stock Exchange Trading

Bir menkul değerin borsada işlem görmek üzere borsaya resmen girmesi.

Advance

Avans, peşin ödeme. Diğer anlamı; kredi (advance against shipping documents)

Advance payment Bond/Guarantee

Avans teminat mektubu

Affidavit

Noterde tasdikli beyan.

 

 

Affiliate = Subsidiary

Bir şirketin veya bankanın tüm hissesine veya çoğunluğuna sahip olduğuna sahip olduğu bir şirket veya banka.

After Date Bill

Tanzim tarihinden belirli bir süre sonra ödenecek poliçe (örnek 90 days after date)

After Sight Bill

Görüldüğünden yani kabule arzından belirli bir süre sonra ödenecek poliçe.

Against

Karşılığında, karşı. Örnek; Documents against payment (D/P) Vesaikin ödeme karşılığında teslimi.

Against all risks

Bütün risklere karşı (sigorta terimi)

Agency

Acentalık

Agent

Mümessil (representative), acenta

Agreement

Mutabakat, anlaşma

Aggregate Amount

Azami global meblağ

A.I.D.

Agency for International Development

Aircraft Mortgage

Tescilli bir uçak üzerine konan ipotek.

Airmail Receipt

Uçak postası ile gönderilen alındı bildirisi.

Airmail Transfer (AMT)

Uçak postası ile yapılan para havalesi, ödeme emrinin uçak postasıyla gönderilmesi.

Alien

Yabancı uyruklu, yabancı

All Charges To Goods

Bütün masraflar malın alıcısına ait.

Allowance

Müsaade, tahsisat

All Risks

Tüm riskler. Bir sigorta klozu. Anlamının aksine bütün riskleri kapsamaz. Örneğin; savaş, grev, ayaklanma, gecikme, malın içindeki kusur vs bu klozun kapsamı dışındadır.

Alteration

Belgeler üzerinde karalama, çizme, silinti vs. yoluyla yapılan düzeltme. (ed cheque will not be paid).

Amalgamation

Kuruluşların birleşmesi (merger)

Amendment

Değişiklik, tadilat

A/M (Above Mentioned)

Yukarıda sözü geçen

Amicable

Dostane,

Amt (Amount)

Meblağ

Applicant

Akreditif amiri

Approx = Approximately

Takriben

Arbitration

Hakemlik (iş hayatında)

Art = Article

Anlaşma, sözleşme maddesi

Asap = As soon as possible

Mümkün olduğu kadar çabuk ifadesinin teleks yazışmalarında kullanılan kısa şekli

Assignment

Bir hakkın veya alacağın bir başkasına devri (temlik)

Assignor

Devri yapan şahıs

Assignee

Kendisine devir yapılan şahıs

A.S. (At sight)

Görüldüğünde

ATM Automed teller machine

Otomatik vezne makinası, özel kodlu kartlarla para çekilen makina

Auction

Açık artırma

Auditing

Denetim

Auditor

Denetimi yapan

Authority

Yetki

 

 

Authority to purchase/Negotiate

Kısaltması A/P, A/N Belirli şartlarla kendisine ibraz edilecek poliçeyi/vesaiki iştira etmesi/satın alması için bir bankaya diğer bir banka tarafından verilen yetki

Available Funds

Mevcut, kullanılabilir fonlar

Avalize

Aval vermek

A/V (Ad Valorem)

Kıymet üzerinden

Avg (Average)

Avaraj

AWB = Airwaybill

Havayolu Taşıma Senedi

 

B

BA = Banker's Acceptance

Banka kabulü, banka üzerine keşide edilen bir poliçenin bankaca kabul edilmesi

Backvalue

Hesaba kayıt/valör tarihinin geriye çekilmesi

Bad Debts

Geri ödenmeyen krediler

Balance

Bakiye (credit balance) ; denge

Bancomat

Plastik kart ve müşteri kod numaralarıyla çalışan mekanize para çekme makinaları

Bankruptcy

İflas,

Bankrupt

İflas etmiş, müflis

Bank transfer

Banka transferi

Bareboat Charter

Bir tür gemi kiralama sözleşmesi. Kiralayan şahıs, geminin personel, sigorta, yakıt ve bakım masraflarını kendisi karşılar. (Geminin çıplak kiralanması)

Barter Trade

Mal takası biçiminde yapılan ticaret

BATEA

Best Available Technology Economically Available - Ekonomik açıdan temini mümkün en iyi mevcut teknoloji

BBL

Barrel'in kısaltması Varil

B/D (Bank Draft)

Banka keşidecisi

Bearer

Hamil

Beneficiary

Lehdar

Benefit

Fayda

Bidder

İhaleye teklif verme, ihaleye katılma

Bid Bond

Geçici teminat mektubu, ihaleye katılmak için verilen teminat mektubu

Bid and Offer

Döviz veya menkul değerlerin ticaretinde "BID" alıcının önerdiği alış fiyatı, OFFER satıcının verdiği satış fiyatıdır

BKYC (Bankruptcy)

İflas

Bilateral

İki taraflı

Bill of Exchange

Poliçe, kambiyo senedi

Bill of Collection

Tahsile gönderilmiş poliçe

Bill of Lading (B/L)

Konişmento

Bill Portfolio

Senet portföyü

Binding

Bağlayıcı

Binding Letter

Bağlayıcı mektup

Blank

Boş

Blank Back B/L

Arkası boş konişmento, short form B/L

 

 

Blank Endorsement

Beyaz ciro. Sadece kaşe ve imza ile yapılan ciro, hamiline yapılıyor demektir.

Blanket Credit Line

Sabit kredi limiti

B.M (Belove Mentioned)

Aşağıda sözü geçen

Bona Fide (Good Faith)

İyi niyet

Bond

Tahvil

Bond Issue

Tahvil çıkarılması

Bonded Warehouse

Gümrük vergisi ödenene kadar malların korumaya ve gümrük gözetimine alındığı depo

B.O (Buyer's option)

Alıcı opsiyonu

B/O By Order Of

.......in emriyle

Book Transfer

Aynı banka nezdindeki iki hesap arasında yapılan virman, bir hesaba borç diğerine alacak veya tersi

Book Value

Kayıt değeri

Booking

Yer ayırtma

B.O.P (Balance of Payment)

Ödemeler Dengesi

Borrower

Kredi alan şahıs

B.S. (Bottom Stowed)

Alt ambarda istiflenmiş

Breach of Contract

Sözleşmeye aykırı hareket, ihlal

BQ = Becquerel

Bekerel, radyasyon ölçüsü

Broker

Simsar

Bulk Shipment

Büyük miktarda yapılan sevkiyat (Örnek; bir gemi dolusu dökme buğday)

Bull (Bulletin)

Bülten

By-Product

Yan Ürün

 

C

Cash With Order

Sipariş verildiğinde ödeme

Call Account

Cari hesaptan ayrı olarak faizlendirilen fonların bulunduğu özel, talep halinde hemen kullanılan hesap türü

Capital

Sermaye

Capital İncrease

Sermaye artırımı

Capital Share

Sermaye katılımı

Capital Goods

Yatırım malları (fabrika teçhizatı, seri üretim tezgahları, inşaat iş makinaları)

C.B.D.

(Cash before delivery) Teslimden önce peşin ödeme

Cash Colleteral

Akreditifi açan bankanın, akreditif teyidini ilave eden bankada akreditif bedelini bloke etmesidir.

Cash Letter

İlişiğinde çeklerin bulunduğu ve üzerinde yazılı toplam çek tutarının, gönderen bankanın hesabına derhal alacak kaydedildiği gibi bir çek sevk formu. Çeklerden ödenmeyen olursa daha sonra gönderenin hesabına borç kaydedilir. Bankalarca iştira çeklerinin sevki için kullanılır.

 

 

Cashier

Veznedar

Cashier's Check

Bedeli bankaya nakden yatırılarak satın alınan çek, keşide çeki

CCP (Comple Cheque Postal)

Posta çeki hesabı

Certified Check

Müşterisinin imzaladığı çekin üzerine bankanın "certified" kaydını koyarak altını tarihleyip imzaladığı, böylece karşılığının bulunduğu bankaca onaylanan çek (bloke çek)

CD = Certificate of Deposit

Mevduat sertifikası

Certificate of Analyses

Analiz raporu

Certificate of Inspection

Gözetim raporu

Certificate of Origine

Menşe ispat Belgesi

CFR (Cost and Freight)

Varış Limanına kadar navlun ödenmiş olarak teslim

Chattel Goods

Taşınabilir eşya

Chips (Clearing House Interbank Payment System)

ABD'de bankalararası takas sistemi

Circa =About

Takriben

C.I.A (Cash in Advance)

Peşin ödeme

CIF (Cost Insurance and Freight)

Varış Limanına kadar navlun ve sigota ödenmiş olarak teslim

CIP (Carriage an Insurance Paid To

Varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak teslim

CKD (Completely Knocked Down)

Tamamen sökülmüş (daha sonra montajı yapılacak)

Claused B/L

Üzerinde malların veya ambalajların kusurlu olduğuna dair bir kayıt bulunan konişmento

Clean B/L

Yukarıdakinin aksine, üzerinde malların veya ambalajların kusurlu olduğuna dair bir kayıt bulunmayan konişmento

Clean Acceptance

Sevk belgelerinin eşlik etmediği bir poliçenin keşideli bankaca kabulü ile oluşturulan işlem

Clean Collection

Sevk belgelerinin eşlik etmediği değerli kağıtların tahsil işlemi (çek tahsili gibi)

Clearance Sale

Tasfiye Satışı

Clearing House

Takas Odası

Clearing Goods From Customs

Malların gümrükten çekilmesi

C/O Care Of

Nezdinde. (Adreslerde kullanılır)

C.O.D = Cash on delivery

Teslimde nakit ödeme

Coll (Collection)

Tahsil, senet tahsili

Consular Invoice

Konsolosluk faturası

Coface

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Fransa'nın ihracat sigortası kurumu)

Collateral

Kredi alınırken gösterilen teminat

Conference Line Vessel

Birkaç gemi şirketinin anlaşma yaparak gemilerine tarifeli sefer yaptırmaları sonucu bu tür düzenli sefer yapan gemi (liner)

Contiuned

Devam ediyor, devamı var

 

 

Corporate Banking

Kurumsal Bankacılık

Counterfeit

Sahte

Countertrade

İkiden fazla taraf arasında ve tarafların çıkarlarına göre yapılan uluslararası çok taraflı ticaret, takas ticareti

CMR

Convention Marchandises Routiers (Ülkeler arasında karayolu ile yapılan nakliyata ait bir anlaşma)

Cover

Küvertür, karşılık

CPT (Carriage Paid To)

Varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak teslim

Creditor

Alacaklı

Creditworthiness

Kredi değerliliği, itibar

Crossed cheque

Çizgili çek, sadece lehdarın hesabına alacak kaydedilen çek, ciro edilemez

CTO

Combined Transport Operator (Kombine taşımacılık işlerinde uzmanlaşmış taşıma şirketi)

Current Account

Cari hesap

Current Rate (C.R.)

Cari kur

Customer Transfer

Müşteri transferleri

Custody Account

Gözetim hesabı, müşteri adına muhafaza edilen menkul değerlerin tutulduğu hesap

Custom

Gümrük

 

D

D/A

Documents Against Acceptance (Tahsil işlemlerinde vesaikin poliçe kabulü karşılığında alıcısına teslim edileceği şartı

DAF (Delivery at frontier)

Sınırda Teslim

Daily Statement

Günlük ekstre

Dbl (Double)

Çift

Dead Freight

Yüklenemeyen yük için ödenen navlun, pişmanlık navlunu

Dealer

Döviz ve menkul değerlerin alım-satım ve yönetimini yürüten uzman

Debit

Borç

Debit advice

Borç dekontu, borç avisi

Debit Interest

Borç faizi

Decoding

Çözme (şifre)

Declaration

Deklarasyon,

Decree

Kararname

DDP (Delivered Duty Paid)

Belirlenen varış yerine gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim

De Facto (Latince)

Fiili, fiilen

Deed

Akit

Default

Girilen taahhüdün yerine getirilememe hali

Deferred Payment

Vadeli ödeme

Defendant

Davalı, savunma tarafı

DPU (Delivered Duty

Belirlenen varış yerinde gümrük vergileri ödenmemiş

 

 

Unpaid)

olarak teslim

DEQ (Delivered Ex Quay)

Gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim

DES (Delivered Ex Ship)

Varış limanında gemide teslim

Delivery Order

Depoda bulunan malların mülkiyetini elinde bulunduran tarafın malların kısmen veya tamamen bir başka şahsa teslimi için depoya verdiği teslim emri

Demand Deposit (Sight deposit)

Vadesiz mevduat

Demurrage

Geminin geç yükleme veya geç boşaltma nedeniyle limanda normalden daha fazla sürede kalmasına bağlı olarak ödenen para cezası (sürastarya)

Denomination

Kupür

Different

Fark, farklı

Disbursement

Bir taahhüde ilişkin olarak yapılan kısmi veya tam ödeme

Discount (Dis., Disc)

İskonto

Discount without recourse

Kambiyo senetlerinin keşideciye veya hamiline rücu hakkı olmaksızın iskonto edilmesi

Discrepancy

Akreditif şartlarıyla kontrol edilen vesaik arasında zıtlık veya başkalık

Discrepant Documents

Bu şekilde zıtlık gösteren vesaik

Discharge (Release)

Serbest bırakma, ibra

Dishonour

Non-payment or non-acceptance (Ödemeye veya kabule arz edilen kambiyo senetlerinin muhatabı tarafından ödenmemesi veya kabul edilmemesi

D/C (Documentary Credit)

Akreditif

Document

Belge

D/P (Documentary against payment)

Tahvil vesaiki işleminde vesaikin fatura bedelinin ödenmesi karşılığı teslim edileceği şartı

Domiciled Bill

Üzerinde hangi banka nezdinde ödeneceğini gösteren kaydın bulunduğu kambiyo senedi

Downpayment (Advance payment)

Peşin ödeme, avans

Dozen (Dz., Doz., )

Düzine

Draft (Bill of Exchange)

Poliçe

Draw

Keşide etmek, çekmek (poliçe)

Drawee

Üzerine poliçe çekilen şahıs, poliçenin borçlusu, tahsil vesaikinin borçlusu

Drawer

Poliçeyi çeken şahıs, poliçenin alacaklısı, tahsil vesaikinin alacaklısı

Due Date (Maturity date)

Vadenin son günü, ödeme günü

Durable Goods

Dayanıklı mallar

Duration

Süre

 

E

Earnest Money

Kaparo, pey akçesi

EC = European

Avrupa Topluluğu (A.T)

 

 

Community

EDP (Electronic Data Processing)

Elektronik Bilgi İşlemleri

EEC

(European Economic Community) Avrupa Ekonomik Topluluğu

EFT

(Electronic Fund Transfer) Elektronik Fon Transferi

EFTA

(European Free Trade Association) Avrupa Serbest Ticaret Birliği

E.G. Exempli gratia (Latince)

Mesela

Endorser

Ciro eden, ciro kaydını ve imzasını koyan şahıs

Endorsement

Ciro, ilgili belgenin arkasına konan kayıt ve imza ile belge konusu varlığın başkasına devri

Endorsee

Cironun lehdarı

Enforcement

Yaptırım uygulaması, icra

En route

Yolda, seyir halinde

Enterpreneur

Girişimci

E.O.E

Errors, omissions excepted (Yanılma unutma hariç)

Eurobonds

Avrupa para piyasasında çıkarılan tahviller

Errors Expected

Hatalar hariç

Escrow Account

Belirli şartlar karşılanıncaya kadar paranın veya menkul değerlerin tarafsız üüçüncü bir şahsın (escrow agent) kontrolü altında tuluduğu hesap

Especially (Esp)

Özellikle

Esteemed

Muteber

Esteemed Customer

Muteber müşteri

ETA

Estimated Time of arrival (Tahmini varış zamanı)

ETD

Estemated Time of Departure (Tahmini kalkış zamanı)

ETC

Expected to complete (Tahmini iş bitirme süresi)

Etc. (et cetere = Latince)

Vesaire, ve benzerleri

E.T.S.

Expected to sail (Geminin tahmin kalkış süresi)

Exchange Rate

Kambiyo/döviz kuru

Expense Account

İşletme masraflarının kaydedildiği hesap

Expiry

Vade, hükümden düşme tarihi

Extension of Validity

Vade uzatımı

EXW (Ex Works)

İşletmede teslim

 

F

Factoring

Bir satıcının kısa vadeli satışlarından doğan parasal haklarını adına factor veya factoring şirketi denen finansörlere temlik etmek suretiyle satış bedellerini iskonto ettirerek nakden tahsil etmesi şeklinde gelişen işlem. Satıcı ile factor arasındaki anlaşmaya gore bu işlem satıcıya rücu edilebilir (with recourse) veya edilemez (non-recourse) biçimde yapılabilir.

Face value

Değerlerin üzerinde yazılı fiyat, nominal değer.

Falsification

Forgery (Sahtekarlık)

FAS (Free alongside

Gemi yanında teslim

 

 

ship)

FAO

(Food and Agriculture Oraganization of United Nations) Birleşmiş Milletler Gıda ve Organizasyon

FCL

Full Container Load (Bir konteynerı dolduran yük)

FCA (Free Carrier)

Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim

FCR

Forwarder's Certificate of Receipt (Nakliyeci makbuzu)

FCT

Forwarder's Certificate of Transport (Nakliyecinin taşıma belgesi)

Fiduciary

Bir itimat müessesesi, kendisine değer emanet edilen

FIO (Free in and Out)

Taşıyıcının yükleme masrafları ile ilgisi yoktur.

FIOS

Free in and out and stowed (Taşıyıcının yükleme, istifleme ve boşaltma giderleri ile bir bilgisi olmadığını belirten şart

FIOT

Free in and out and trimmed (Taşıyıcının yükleme, boşaltma ve denge sağlamak için yüklerin dağıtılması işine ait masraflarla bir ilgisi olmadığını belirten şart

Fixed Rate

Sabit oran

Floating Rate

Değişken oran

Flat Rate

Bir kez uygulanan matbu oran

Float

Bir çek tanzim edilip nakit yerine kullanıldığında veya karşılandığında nakit tahsil edildiğinde bu çekin ilgili hesaba borç kaydedileceği güne kadar geçen ve çeki düzenleyen lehine işleyen sure

FRN

Floating Rate Note (Değişken faiz oranlı menkul değer)

FOB (Free on board)

Gemi küpeştesinde teslim

F.O.I (Free of Interest)

Faizsiz

For Deposit Only

Çekin arkasına veya poliçenin arkasına son hali hamil tarafından konan ve çek/police tutarının sadece bu hamilin hesabına alacak kaydedileceğini gösteren not

For Collection Only

Sadece tahsil amacıyla yapılan ciroya konan not.

For Aval for the drawee

Keşideli için aval verilmiştir.

For your Information (FYI)

Bilginize

Franchise

Muafiyet (sigorta)

Forfaiting

Bir ihracatçının yapmış olduğu vadeli ihracattan doğan ve bir kambiyo senedi (bono/poliçe) veya garanti mektubu ile belgelenmemiş alacaklarının kendisine veya anılan belgelerin lehdarına rücu hakkı olmaksızın bir finansör tarafından satın alınması işlemidir. Söz konusu alacakları (export receivables) temsil eden senetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiye "forfaiter" denir. Vadeler altı ayla beş sene arasında olup borçlunun çok muteber bir firma olması hariç senetlerin banka garantisi/avali taşıması gerekir.

Free From Particular Average

(FPA) Hususi avarya hariç (sigorta)

Free In and Out (FIO)

Yükleme ve boşaltma masrafları hariç, bu masrafların navlun masrafına dahil olmadığını gösteren ifade CIF-FIO şekli gösterilir.

Free of Charge

Ücretsiz

Free of Payment

Ödemesiz

Free Zone

Serbest Bölge

Freight Forwarder

Navlun komisyoncusu, aynı yöne gidecek malları

 

 

gruplandırarak sevkeden şahıs

Freight Collect

Freight Payable at Destination ( Navlunun varış limanında alıcı tarafından ödeneceğini gösteren kayıt

Freight

Navlun

Freight Prepaid

Navlunun yükleme yerinde satıcı tarafından ödendiğini gösteren ve taşıma belgesine konan kayıt

Frozen Assets

Hukuki tedbir sonucu kullanılması engellenmiş aktifler

FX (Foreign exchange)

Yabancı para, döviz

Full set

Tam takım

 

G

Garnishee Order (Garnishment)

Haciz emir

GATT

General agreement on Tariffs and Trade (Ülkeler arasındaki gümrük duvarlarını kaldırmayı amaçlayan ve dış ticaretin,

Giro Payment System

Ülke dahilindeki bankalararası ödemeler/transfer sistemi gelişmesini destekleyen anlaşma

Grace Period

Ödemesiz sure

Gross

Brüt

Group Balance Sheet

Şirketler grubu (holding) nun konsolide bilançosu

Guarantee

Garanti, teminat mektubu

 

H

Hedging

Kur ve faiz oranlarının ileride muhtemel olumsuz değişikliklerinden peşinen kaçınmak için yapılan vadeli alım-satım işlemleri (risk hedging) örneğin, bir ihracatçının üç sonra alacağı 1.500.000.- İtalyan Liretinin bugünden satılarak ülke parasına dönüştürülmesi

Honour

Ödeme talebini karşılamak, bir yükümlülüğü yerine getirmek.

 

I

IATA

(International Air Transport Association) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

Ibid (Latince)

Aynı eserde

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development (Dünya Bankası)

ICC

International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası)

ICC

Institute Cargo Clauses (İngiliz Sigortacılar Birliği'nin yük sigorta klozları)

ICJ

(International Cort of Justice) Uluslararası Adalet Divanı

I.e. (Latince) (That is)

Yani

IFC

International Finance Corporation (Dünya Bankası'nın bir kolu olup gelişme yolundaki ülkelere proje kredisi verir.

 

 

IFC

International France Corporation (Dünya Bankası'nın bir kolu olup gelişme yolundaki ülkelere proje kredisi verir.

ILO

(International Labur Organization) Uluslararası İşçi Örgütü

Image processing

Görüntü işlem

IMF

International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)

Immediate Credit Subject To Final Payment

Çeklerin derhal hesaba alacak kaydı, fakat çeklerin bilahare hesaba borç kaydı esası.

Incl (Including)

İçeren, dahil

Incoming Remittances

Gelen havaleler

Indefinite (Indef)

Kesin olmayan, belirsiz

Inquary of Fate

Akibet soruşturması (bir işlem hakkında)

Interbank market

Bankalarası piyasa, bir ülkenin bankalarının birbirleri arasında

Interbank rate

Bu piyasada uygulanan faiz oranı veya döviz kuru mahalli para veya döviz alıp vermeleriye oluşan piyasa,

Instrument

Araç

Insurance (Ins.)

Sigorta

Inspection /Inspector (Ins.)

Teftiş, denetleme, denetçi

Input Messages

Giden mesaj (Swift sisteminde)

Insufficient Funds

Yapılacak ödeme için hesap bakiyesinin müsait olmama hali

Interest Rate

Faiz oranı

Interim Credit (Bridging credit/loan)

Köprü kredi, alacağın tahsil tarihi ile borcun geri ödeme tarihi arasındaki kısa süreyi kapatmak için verilen kredi

Interim Statement

Ara bilanço

Investment Account

Yatırım hesabı, cari hesapla toplanan fonların daha iyi faizlendirilmesi için kullanılan özel hesap

IOU (I owe you)

(Promissory note) Bono

ISO

International Organization for Standartization Uluslararası Standartlar Kuruluşu

ITU

(International Telecommunation Union) Uluslararası Telekominikasyon Birliği

 

J

Joint Acoount

Müşterek Hesap

Joint And Several Liability

Müşterek ve müteselsil taahhüt

Joint Stock Company

Anonim şirket

Joint Venture

Ortak girişim, birkaç tüzel veya gerçek kişinin bir araya gelerek şirket kurmaları veya belirli bir kontrat/proje için güçlerini birleştirmeleri

 

K

 

 

Know-How

Teknik Bilgi

 

L

Land Register

Tapu kaydı

L/C (Letter of Credit)

Akreditif

L/D (Letter of Deposit)

Rehin Senedi

Lash ship

Arkasında mal yüklü mavnaları (lighters) taşıyan gemi

Laydays

Gemilerin yükleme boşaltma için limanda kalacağı belirli süre (starya). Bu süre aşılırsa gecikme masrafları söz konusu olur.

LCL

Less than container load (Bir konteyneri doldurmayan yük)

Leasing

Finansal kiralama, yatırım mallarının imalatçı tarafından doğrudan veya onun adına aracı bir leasing şirketi tarafından bu malları kullanacak olan kirlanması. Böylece kiralayan şahıs/şirket mal bedeli için para bağlamamış olur.

Lead Manager

Kredi konsorsiyumlarında yönetici banka

Lessor

Kiraya veren

Lessee

Kiralayan

Lending

Ödünç verme, kredi açma

L/G (Letter of guarantee)

Teminat mektubu

Liability

Taahhüt

Libor

London Interbank Offer Rate (Londra'daki interbank faiz oranı)

LIFO (Last in first ount)

Son giren ilk çıkar

Liner

Tarifeli sefer yapan gemi

Liner Bill of Lading

Tarifeli sefer yapan gemilerce kargo için düzenlenen konişmento

Liquid Funds

Kolayca nakde çevrilebilen veya ödemelerde kullanılabilen değerler

Loan

Kredi

 

M

Mala Fide

Kötü niyet

Maker

ABD'de Drawer ile aynı anlamda kullanılır. Bir police veya çeki düzenleyen şahıs

Manufacturer/ Manufactoring

(Man, Manuf.) İmalatçı, imalat

Manifest

Manifesto

Margin

Faizde mevduat faiz oranı ile kredi faiz oranı arasındaki fark; döviz işlemlerinde alış-satış kurları arasındaki fark

Market Rate

Cari piyasa kuru veya faiz oranı

Market value

Piyasa değeri

Mass Production

Seri üretim

Merger and Acquisition Service

Birleşme ve ele geçirme hizmeti bazı finans kuruluşlarının sunduğu ve şirket birleşmeleri ile bir şirketin başka bir şirketi ele geçirme işlemleri sırasında danışmanlık ve

 

 

vekillik hizmeti

Maturity

Vade

Maturity Date (Due Date)

Vadenin son günü, ödeme günü

Money Order

Bedeli peşin ödenecek bir bankadan veya postaneden satın alınan bir tür çek

Movement Certificate

Dolaşım Belgesi

MPO (Mail Payment Order)

Postayla gönderilen ödeme emir

M/R (Mate's Receipt)

İkinci kaptan makbuzu

MT (Mail transfer)

Posta ile gönderilen transfer emir

Mortgage

İpotek

Multilateral

Çok taraflı

Multimodal Transport

Birden fazla taşıma aracı ile yapılan karma taşımacılık, aynı malın varış yerine kadar birden fazla taşıma aracı ile taşınması

 

N

Nak

Olumsuzluk bildirimi (Swift mesajlarında)

Negative

Olumsuz

Negotiable

Ciro ve teslim yoluyla kolayca el değiştirebilen (negotiable instrument)

Negotiation

İştira, akreditif işleminde vesaikin incelenmesi üzerine uygun bulunarak vesaikin satın alınması yani karşılığında ödeme yapılması

Negotiating Bank

Yukarıda sözü edilen işi yapmaya yerkili kılınan banka

Net Worth

Net varlık

Net Proceeds

Net bedel

Non-negotiable

Ciro ve teslim yoluyla el değiştirmesi mümkün olmayan

Non-recourse Financing

Bir banka veya finans kuruluşu tarafından keşideci veya cirantasına rücu etmek hakkı olmaksızın kambiyo senetlerinin satın alınması biçimindeki finansman. Senetlerin satın alınması yerine alacakların temliki de yapılabilir.

Non-performing Loans

Geri ödenmeyen krediler

Non-resident

Hariçte mukim

Nostro Account

Bir bankanın muhabiri nezdindeki hesabı

Notation

Not/kayıt düşme (on board notation yükleme kaydı)

Note Issuing Bank (Bank of Issue)

Emisyon Bankası, Ülkenin milli parasını çıkaran banka

Notification

İhbar etme

Notify Adress

İhbar adresi

Null and Void

Geçersiz ve hükümsüz

NYSE

New York Stock Exchange (New York Borsası)

 

O

OECD

(Organisation of the Petroleum Exporting Countries) Petrol ihraç eden ülkeler örgütü

 

 

Offshore Funds

Kıyı bankacılığında işlem gören fonlar

On Board B/L

Yükleme konişmentosu, malların gemiye yüklendiğini gösteren türde konişmento

On first peresentation

İlk ibrazında

Overdraft

Hesap aşımı, alacak bakiyesini aşan para çekimi

Overdue

Vadesi geçmiş

Open Account

Açık hesap, karşılıkları tahsil edilmeden malların sevk edildiği ve mal bedellerinin belirli süre sonları çıkarılan ekstrelere göre ödendiği bir ödeme türü (Ülkemizde mal mukabili ödeme)

Operation Center

Ana iletişim merkezi

Out of Pocker Expenses

Fiilen yapılan masraflar, bankaların müşterilerine yansıttıkları net giderler (PTT masrafları gibi)

Outgoing Remittances

Harice verilen havaleler, giden döviz havaleleri

Output messages

Gelen mesaj (Swift sisteminde)

Outstanding

Sonuçlandırılmamış, açık kalmış

Overheads

Genel masraflar

 

P

P.A. (Per Annum)

Faiz oranı

Pallet

Palet, malların altına konan, yüklemede kolaylık sağlayan tekerlekli l çerçeveler

Par Value

Piyasa değeri ile nominal değerin aynı olması

Past due

Vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş

Payable in Arrears

Faiz ödemelerinin faiz devreleri sonunda yapılacağını gösteren ibare

Payee

Ödemenin yapılacağı taraf/şahıs

Payroll

Bir kuruluşun ödediği maaşların döküm listesi

P.C. - PCT (Percent)

Yüzde

PC(Personal Computer)

Kişisel bilgi terminali

Peg Balance (Interest free balance)

İkili anlaşma sonucu belirlenen ve bir hesapta faizsiz kalması şarta bağlanan bakiye, örneğin peg balance $.300.000 ise bu tutara kadar olan alacak bakiyesine faiz ödenmeyecek bu tutardan daha yüksek bakiyelere faiz ödenecek demektir.

Per Capita

Fert başına

Per Capita GNP

Fert başına düşen brüt milli gelir

Performance Bond

Kesin teminat mektubu

Perishable Goods

Kolay bozulan mallar

Place of Jurisdiction

Hukuki anlaşmazlık halinde davanın açılacağı yer

Plaintiff

Davacı

Pledge

Rehin

P.O (Payment Order)

Ödeme emir

P.O.S.

(Point of Sale) Satış noktası

Posting

Hesaba kayıt geçirme

Power of Attorney

Vekaletname

Premium

Prim

 

 

Prepayment

Borcun/kredinin vadesinden önce geri ödenmesi

Per pro (By production)

Vekaleten imzaya yetkili

Prescription Period

Zaman aşımı süresi

Preshipment / Pre-export finance

Sevkiyat/ ihracat öncesi finansman, prefinansman

Prima Facie

İlk bakışta

Prime Rate

ABD Federal Reserve Bank'ın birinci sınıf ABD bankalarına uyguladığı faiz oranı

Private Banking

Gerçek şahısların fonlarını yönetmek amacıyla yapılan özel ve bireysel bankacılık

Prolongation (Extension)

Uzatma, temdit

Promissory note

Bono, borçlu tarafından düzenlenerek imzalanan ödeme taahhüdü

Protest

Protesto

Proxy

Bir oylamada bulunmayacak kişinin kendisini temsil etmesi için başkasına verdiği vekillik belgesi

Prior Approval

Ön onay

Prior Endorsements Guaranteed

Önceki cirolar garanti edilmektedir anlamına gelen ve son lehdarın kendisinden önceki ciroları garanti ettiğini göstermek amacıyla çek/police vs'nin arkasına konan ibare

Prior to Shipment

Yüklemeden önce

 

Q

Quote - Unquote

Tırnak aç - Tırnak kappa

Quota

Kota, tahsis

Quotation

1) Kotasyon, fiyat bildirme 2) Alıntı, iktibas

 

R

Rate of Exchange

Kambiyo/döviz kuru

Ratio

Rasyo, kıyaslama oranı

Real Estate

Gayrimenkul

Receipt (Rept)

Alındı, makbuz

Receivables at Collection

Tahsildeki alacaklar

Receivables in Prosecution

Kanuni takipteki alacaklar

Received for shipment B/L

Tesellüm konişmentosu

Recession

Daralma, düşüş

Rediscount

Reeskont, ticari bankalarca iskonto edilmiş senetlerin merkez bankasınca tekrar iskonto edilmesi

Red Clause L/C

Peşin ödemeye imkan veren akreditif türüdür.

Register/Registered (Reg, Regd)

Kayıt, sicil, kayıtlı

Reimbursement

Rambursman, bir ödemenin başka bir tarafın ödemesiyle karşılanması (Akreditiflerde kullanılır)

 

 

Remittance (Rem)

Gönderme, havale

Renewal

Yenileme

Repayment

Geri ödeme

Restricted Endorsement

Kısıtlı ciro, belirtilen şahıstan başkasına ciro edilememe hali

Restricted Reimbursement

Kısıtlı rambursman, yalnızca belirli bir banka emrine tahsis edilen bir rambursman. Başka banka kullanamaz.

Retention Bond

Satıcının alıcıya teslim ettiği bir malın belirli bir süre boyunca kusursuz kalacağını veya çalışacağını garanti eden teminat mektubu türü. Olumsuz bir durumda mektup alıcı tarafından paraya çevrilir.

Revaluation

Değer kazanma

Revaluation of Assets

Aktiflerin değerlendirilmesi, zaman içinde değer kazanan sabit değerlerin cari değerler üzerinden bilançoya yansıtılması

Reversal

Hesaba geçirilen bir kaydın ters çevrilmesi, borç kaydının alacak kaydı ile iptali veya tersi

Revolving Credit

Rotatif kredi, geri ödendikçe tekrar kullanılabilen kredi türü

Risk sharing

Belirli bir riskin birkaç bankaca paylaşılması

Roll-on / Roll off

RO-RO taşımacılığı, kamyon ve TIR'ların yüklü olarak gemiye binip inmeleri

Rollover Credit

Faiz oranının her devrede yeniden saptandığı kredi

Royalty

Patent sahiplerine yapılan ödeme

RSVP (Rêpondez s'il vous plait)

Lütfen cevap veriniz, davetiyelere konan ve davet edilenden cevap beklendiğini belirten not

 

S

Safe deposit box

Kiralık kasa

Saturated Market

Doymuş piyasa

S.B.F. (Sauf Bonne Fin- Under usual reserve)

Mutad reserv tahtında, alacak kaydı kesin tahsilat sağlandıktan sonra

SDR (Special Drawing Right)

Özel çekme hakkı

S.E.O (Salve errore et omissione)

Yanılma unutma hariç bankaların mudilerine gönderdiği ekstrelere konan bu kayıtla banka hataları ileride düzeltme hakkını saklı tutar

Secondary Market

İkincil piyasa

Securities

Borsada işlem gören menkul değerler

Seizure

El koyma, haciz

Self Liquidating Loan

Finansman konusu işin gelirleriyle tasfiye edilen kredi. Örnek; ihracatın prefinansmanı için alınan kredinin ihracat bedeli dövizlere tasfiye edilmesi

Settlement

Ödeme, borcun tasfiyesi

Set off

Mahsup etmek

Shipper's Load an Count

Konişmetonun üzerine konan ve malın yükletenin sayım ve beyanına göre yazıldığını gösteren kayıt

Short Delivery

Eksik / noksan teslimat

Short form B/L

Muhtasar konişmento

Sight Draft

Görüldüğünde ödemeli poliçe

 

 

Signed (Sgd)

İmzalı

Silent Confirmation

Akreditifi açan bankanın kredibiletesinin teyit bankasınca yeterli görülmemesi halinde teyit bankasınca kabul edilen üçüncü bir bankanın akreditifi açan bankanın teyit bankasına karşı yükümlülüğüne kefil olmasıdır

Since Shipped

Tesellüm konişmentosuna konan yükleme kayıtlarından biri. On board ile eş anlamlı

Slip

Fiş, bordro

Spread

Margin

Specimen

Örnek

Small Business

Küçük işletme

SRCC

(Strike, Riots, civil Commotions) Grev, ayaklanma ve Sosyal karışıklık hallerini kapsayan sigorta klozu

Stale B/L

Bayat konişmento, üzerindeki yükleme tarihinden itibaren 21 gün geçtiği halde bankaya ibraz edilmemiş konişmento

Stale cheque

İbaz süresini geçiren çek

Stamp duty

Damga vergisi, damga resmi

Standing Order

İptal edilene kadar geçerli talimat

Status Report

Durum raporu

Stevedoring Charges

Limandaki yükleme boşaltma masrafları

Stock Exchange

Menkul değerler borsası

Stop Loss Order

Zararı durdurma emri, bir menkul değerin belirli bir değer limiti altına düşmesi üzerine onun derhal en iyi fiyatla satılması yolunda peşinen verilen talimat

Stowed

İstif edilmiş

Subject to Collection

Tahsile tabidir, alacak kaydına konan bu not tahsile alınan değerin tahsilinin sağlanamaması halinde alacak kaydının iptal edileceğini gösterir.

 

T

Tax

Vergi

Tax Rebate

Vergi iadesi

Technical / Technology (Tech)

Teknik, teknoloji

Teller

Veznedar

Temporary Article

Geçici Madde

Tender

İhale

Tendering of Documents

Vesaikin iştira veya kabule arzı

Tenor

Vade (police / bono)

Term

Vade (kredi / mevduat)

Short Term

Kısa vadeli

Terms

Şartlar

TIC

(Turkish Interbank Clearing) Türkiye Bankalararası Takas

Till money

Veznede el altında bulunan nakit

Time Deposit

Vadeli mevduat

TIR

(Transport İnternational de Marchandise par Route) kelimelerinden yapılan kısaltma. Ülkelerarası Karayolu Taşımacılığı yapan araçların tanımlama işareti

 

 

TPND

(Theft, pilferage, non-delivery) Hırsızlık, yağma ve teslim edilmeme risklerini kapsayan bir sigorta klozu

Trainee

Stajyer

Transaction

İşlem

Transfer risk

Ülke parasının dövize çevrilerek harice transfer edilememe riski

Treasury Bond

Hazine bonosu

Trust Receipt (T.R)

Yed-i emin makbuzu

Trustee

Yönetilmesi için kendisine menkul ve gayrimenkul değerler emanet edilen şahıs ve itibar kuruluşu

TT (Telex, Transfer)

Teleksle verilen ödeme emir

Turnkey Project

Anahtar teslimi proje

 

U

UCP

(Uniform Customs and Practices for Documentary Credits akreditiflere ilişkin yenkesak kural ve uygulamalar

Ullage Report

Gemi ölçü raporu

Unctad

United Nations Conference on Trade and Development

Uncitral

United Nations Comission on International Trade Law

Undertaking

Taahhüt

Underwriting

Menkul değerlerin çıkarılması sırasında bunların belli fiyatlardan satın alınması için önceden yapılan anlaşma gereği bu değerleri satın alma taahhüdüne girilmesi

Underwriter

Yukarıda belirtilen taahhüde giren

Unfair Competition

Haksız rekabet

Unilateral

Tek taraflı

Unit price

Birim fiyatı

Unitization

Birimlere ayırma, gruplandırma

Unjust

Adaletsiz

Unlimited Validity

Açık vade, vadesiz, vadenin belirli bir süre ile kısıtlı olmaması

Unsecured Credit

Teminatsız kredi

Unstable

İstikrarsız

Upward Trend

Yükselme /artma eğilimi

Usage

Teamül, usul

Usance

Vade,

Usury

Kanuni oranlardan daha fazla olarak uygulanan aşırı faizcilik, tefecilik

Usance L/C

Vadeli akreditif

Utilization

Kullanım (Utilization of L/C )

 

V

Valid

Geçerli

Validity

Geçerlilik, geçerlilik süresi

Value date

Valör tarihi

Value Adjustement

Valör düzeltmesi

 

 

Varrious dates (V.D.)

Çeşitli tarihler

Vat (Value Added Tax)

KDV

Vault

Bankalarda paranın ve kiralık kasaların bulunduğu kasa - oda

Vendor (Seller)

Satıcı

Verification

Doğruluğun kontrolü (Verification of signature)

Vice Versa

Aksi yönde

Violation

İhlal, şartlara aykırı hareket etme

Voluntary Reserves

İsteğe bağlı yedek akçeler

Voucher

Bir işlemin yapıldığını kanıtlayan belge Örneğin; Foreign Exchange Purchase Voucher Döviz Alım Belgesi, Accounting Voucher Muhasebe fişi

V.S. (Versus, against)

Karşı

 

W

W.A. (With Average)

Avarya dahil (sigorta)

Waiver

Feragatname

Warehouse

Antrepo, depo

Warehouse warrant (w.w.)

Antrepo makbuzu

Warrant

Antrepoya konan mallar karşılığında alınan makbuz olup temliki ile malların mülkiyeti el değiştirir.

Warranty

Garanti (ürün kalitesi)

Waybill

Taşıma senedi

Weekly

Haftalık

Weight (W.T.)

Ağırlık

Wharfage

Rıhtım ücreti

Wholesale Banking

Toptancı bankacılık, özellikle büyük meblağlara yönelik bankacılık

Window Dressing

Bilançoyu olduğundan daha iyi göstermek amacıyla bilanço kalemlerinde oynama yapma olayı

With recourse

Rücu etme hakkı

Without charge (W.C.)

Masrafsız

Without margins (W/M)

Marjsız

Withdraw

Çekmek (Hesaptan para)

Withholding Tax

Hariçte mukimlere ödenecek faiz, temettü, hizmet bedeli vs gibi gelirlerden kesilen vergi

W.O.G.R.

(Without Our Guaranty and Responsibility) Verilen istihbarat raporlarının altına konan ve verilen bilgilerden sorumlu olunmayacağına dair bir ibare

Working Capital

(Operating Capital) İşletme sermayesi

WPA With Particular Average

Özel Avarya Dahil (sigorta)

Wrapping (Packaging)

Ambalajlama, paketleme

 

 

Write Off

Tahsili mümkün olmayan bir alacağı kayıttan silmek, zarar yazmak

W.W.D

(Weather Working Days) Hava şartlarının çalışmaya izin verdiği iş günleri (rıhtım işleri)

 

Y

Yield

Bir yatırımın sağladığı kazanç, getiri, gelir

Yellow Flag

Karantina bayrağı

 

 

 


17-04-2016

Facebook Yorumları